1. yongshun_2009
    yongshun_2009  : 小儿桡骨远端骨折 http://dxy.me/Q3e6Bf 七岁小女孩,摔伤后腕关节肿胀伴活动受限来诊!查体!腕关节肿胀,无明显畸形,压痛明显,活动受限!拍片示桡骨远端骨折!

关闭提示