1. zhanglinglingst
    zhanglinglingst  :#替加环素#替加环素对多/泛耐药鲍曼不动杆菌的体外抗菌活性达到95%,是最敏感的抗生素。动物实验和临床试验仍需进一步研究。

关闭提示